Foot tai yin spleen acupuncture points 足太陰脾 [zú tài yīn pǐ shū xuè]

•SP1:隱白 [yǐnbái]

•SP2:大都 [dà dū]

•SP3:太白 [tài bái]

•SP4:公孫 [gōng sūn]

•SP5:商丘 [shāng qiū]

•SP6:三陰交 [sān yīn jiāo]

•SP7:漏谷 [lòu gǔ]

•SP8:地機 [dì jī]

•SP9:陰陵泉 [yīn líng quán]

•SP10:血海 [xuè hǎi]

•SP11:箕門 [jī mén]

•SP12:沖門 [chōng mén]

•SP13:府舍 [fǔ shè]

•SP14:腹結 [fù jié]

•SP15:大橫 [dà héng]

•SP16:腹哀 [fù āi]

•SP17:食竇 [shí dòu]

•SP18:天谿 [tiān xī]

•SP19:胸鄉 [xiōng xiāng]

•SP20:周榮 [zhōu róng]

•SP21:大包 [dà bāo]