Search
Close this search box.

2-2 zone (palm)

Dà bái 大白
Zhòng zǐ 重子
Zhòng xiān 重仙
Tǔ shuǐ 土水
Zhōng bái 中白
Xià bái 下白
Nèi bái 內白
Wài bái 外白
Shàng bái 上白
Fēn bái 分白
Zhòng kuí 重魁
Sān jiān points 三肩穴
Shǒu jiě points 手解一二穴
Shàng gāo xià gāo points 上高下高穴
Sān máo points 三毛穴
Sān huǒ points 三火穴
Sān xīng points 三星穴
Sān hǎi points 三海穴
Sān fēng points 三風穴
Sān chǐ points 三齒穴
Sān hé points 三河穴
Gǔ guān 骨關
Mù guān 木關
Wǎn shùn yī 腕順一
Wǎn shùn èr 腕順二
Jīn xīng shàng xià points 金星上下穴
Sān chā points 三叉一二三穴