Search
Close this search box.

Acupoints Index

14 Channels Acupuncture Points 十四經脈俞穴 shī sì jīng mài shū xué

hand tai yin LU channel

Hand yang ming LI channel

Leg yang ming ST channel

Leg tai yin SP Channel

hand shao yin HT channel

Hand tai yang SI channel

Leg tai yang BL channel

Leg shao yin KD channel

Hand Jue yin PC channel

Hand shao yang SJ channel

Foot shao yang GB channel

Foot Jue yin LV channel

Du channel

Ren channel